Kunngjeringar
Publisert 08.11.2018
figurnettisde

Statens vegvesen har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Hå, Time og Bjerkreim
kommune, utarbeida forslag til detaljregulering for fv. 504 Buevegen på strekninga Osland –
Skrettingland. Detaljreguleringa blir no lagt på høyring og offentleg ettersyn, og Vegvesenet ber med
dette om innspel til planforslaget. Hå Kommune vil og levere innspel til planen som høyringspart.

Publisert 08.11.2018
figur gåsevegen

Utval for tekniske saker og næring, vedtok i møte 1. november 2018, å ta planforslaget opp til behandling og leggja det ut til offentleg ettersyn. Planforslaget kan påverka din eigedom. 

Publisert 07.11.2018
hoyratil

Tysdag 20. november kl. 1800, Rådhuset, Varhaug

Om barn / unge med funksjonshemming og deltaking i fritidsaktivitetar.
• Sosiale nettverk
• Små grep kan gjera ein forskjell
 

Konferansen er for
Deltakarar, også med foreldre og pårørande, 
Instruktørar og tillitsvalte i lag og foreiningar,
Medhjelparar, støttekontaktar og frivillige. 
Andre interesserte.
 

Publisert 19.10.2018
web

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Vatnamotholmane og Tuen, plan 1183 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Utval for tekniske saker og næring, 23.08.2018, sak 073/18, med noen endringer.

Publisert 19.10.2018
Utsnitt endring 1107B

Utval for tekniske saker og næring, vedtok i møte 27. september 2018, å ta planforslaget opp til behandling og leggja det ut til offentleg ettersyn. Planforslaget kan påverka din eigedom.

Publisert 19.10.2018
1188 ny

Planarbeidet er tidligare varsla, 29. juni 2018, men som følgje av ei utviding av planområdet vert det sendt ut eit nytt varsel, jf. plan- og bygningslova §§ 12-8.

Publisert 19.10.2018
planomriss 1010A3 utvidet

Hå kommune syner til varsel om oppstart av planarbeid 22.06.2018, og varslar med det dette ei utviding av planområdet frå 8,3 til 9,3 dekar. 

Publisert 08.06.2018
frivillig arbeid

Vil de vera med å påverka planen for frivillig arbeid i Hå?

Publisert 14.05.2018
foreløpig toppbilde

No har du sjansen til å vera med og seia meininga di. Bli med i eit gjestebod og gi innspel om nærmiljøet ditt. 

Publisert 27.04.2018
Turnett i Hå 1

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 19. april 2018 å leggja Plan for turnett i Hå kommune (PDF, 14 MB) ut til offentleg ettersyn.

Planen gjeld heile kommunen.

Fann du det du leita etter?